Všeobecné podmienky portálu psyulice.sk

 

 

O portáli

 

   

 1. Portál psyulice.sk je virtuálne miesto určené pre všetkých užívateľov, ktorí sa chcú nájsť nového alebo starého zvieracieho priateľa

 2.  

 3. Portál psyulice.sk je priestor, v ktorom je možné vytvárať inzeráty o stratách a nálezoch.

 4.  

 5. Portál psyulice.sk je len sprostredkovateľom medzi inzerentom a užívateľmi. Zadávateľom inzerátu je samotný užívateľ, ktorý sa registroval na portáli psyulice.sk

 

 

Pravidlá pridávania inzerátov

 

   

 1. Za obsah inzerátu je zodpovedný každý užívateľ, ktorý inzerát vytvoril. Administrátor si vyhradzuje právo na odstránenie inzerátu, ktorý je v rozpore so Všeobecnými podmienkami a v takom prípade má administrátor právo na zablokovanie účtu daného užívateľa.

 2.  

 3. Inzerát nemôže byť pridaný duplicitne

 4.  

 5. Doba počas ktorej sa inzerát bude zobrazovať je najviac 30 kalendárnych dní od dátumu uverejnenia. Po uplynutí tejto lehoty je možné inzerát opäť uverejniť na dobu 30 dní. Počet obnovení inzerátu je bez obmedzenia.

 

 

Obsah inzerátu

 

 1. Inzerát môže obsahovať len informácie o strate alebo náleze zvieraťa

 2.  

 3. Za obsah inzerátu zodpovedá užívateľ, ktorý daný inzerát vytvoril.

 4.  

 5. Portál psyulice.sk nezodpovedá za inzeráty, ktoré užívatelia uverejňujú.

 

Zrušenie inzerátu a užívateľského konta

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie inzerátu, alebo zablokovanie konta užívateľa, ktorý by porušoval:

 2.  

  1. Všeobecné pravidlá portálu

  2. Platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie

  3. Morálne hodnoty

   

 3. Užívateľ môže požiadať o zrušenie svojho užívateľského konta administrátora a to prostredníctvom pošty alebo emailu. Do 7 kalendárnych dní bude užívateľské konto zrušené.

 

Pravidlá posielania správ zadávateľom inzerátu

 

 1. Správy slúžia pre zjednodušenie vašej komunikácie s ostatnými užívateľmi, a na zachovanie anonymity zadávateľa. Za obsah správ je zodpovedný samotný užívateľ a v prípade riešenia akýchkoľvek sporov medzi užívateľmi, užívateľom a administrátorom alebo užívateľom a správnymi orgánmi je administrátor oprávnený poskytnúť obsah správ tretím osobám v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

 

Profil užívateľa

 

 1. Užívateľ sa zaväzuje, že informácie uvedené v jeho profile a v jeho inzerátoch sú pravdivé a odrážajú reálnu skutočnosť.

 

 

Poplatky na portáli psyulice.sk

 

 1. Registrácia a využívanie základných funkcií portálu, ktoré sú zatiaľ bezplatné, no PSYULICE o.z si vyhradzuje právo na zmenu

 2.  

 3. Služby, ktoré budú na portáli psyulice.sk spoplatnené:

   

  1. Topovanie inzerátov

  2. Zasielanie notifikácií prostredníctvom SMS

  3. Banerová reklama

 4.  

 5. Platené služby ako aj poplatky za platené služby si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje kedykoľvek meniť. Informácie o akýchkoľvek zmenách v službách alebo poplatkoch zverejní administrátor v časti Všeobecné podmienky minimálne 30 dní vopred. Je v záujme každého užívateľa, aby pravidelne sledoval zmeny vo Všeobecných podmienkach portálu.

 

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli psyulice.sk. Rovnako každý užívateľ dobrovoľne súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanovením zákona o ochrane osobných údajov.

 2.  

 3. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.

 4.  

 5. Údaje o používateľoch portálu psyulice.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo užívateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

 6.  

 7. Používaním služby užívateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

 

 

Zodpovednosť za škodu

 

 1. Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že využíva služby portálu psyulice.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ a ani administrátor nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb portálu, ani za spôsob akým služby portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu užívateľom, či tretími osobami.

 2.  

 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu psyulice.sk.

 4.  

 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli užívateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu psyulice.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 6.  

 7. Prevádzkovateľ portálu psyulice.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

 8.  

 9. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu psyulice.sk, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť portál psyulice.sk.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

 

 

Platnosť podmienok

 

 1. Prevádzkovateľ portálu má právo meniť, inovovať alebo inak modifikovať funkcie a služby portálu bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu od užívateľov. Tieto zmeny alebo modifikácie musia byť v súlade so Všeobecnými podmienkami a nesmú narušiť práva jednotlivých užívateľov.

 2.  

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť poplatky za spoplatnené služby. Povinnosť prevádzkovateľa oznámiť zmenu poplatkov v rámci spoplatnených služieb sa stanovuje na dobu 30 kalendárnych dní pred dňom vykonania zmien. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia nových Všeobecných podmienok na stránkach portálu. Je vo vlastnom záujme každého užívateľa, aby priebežne sledoval znenie podmienok alebo ich zmeny.

 4.  

 5. Svojím súhlasom užívateľ potvrdzuje, že rozumie Všeobecným podmienkam portálu a súhlasí s ich dodržiavaním. Podmienky platia na dobu neurčitú alebo do okamihu, kedy dôjde k ich zmene, modifikácii alebo zrušeniu zo strany prevádzkovateľa.

 

 

Na našej stránke používame Cookies. Slúžia na skvalitnenie služieb a štatistiky návštevnosti.